รายชื่อ นักตบลูกยาง U18 คัดจาก 100 เหลือ 19 คนพร้อมเก็บตัว

 1. สัตตยา วะดีศิริศักดิ์
  ส่วนสูง 188 เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
  ตำแหน่ง หัวเสา
 2. ธนกร คัณฑักษ์
  ส่วนสูง 190 เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี
  ตำแหน่ง หัวเสา
 3. นายชูศักดิ์ ภูมิอ่อน
  ส่วนสูง 186 เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น
  ตำแหน่ง หัวเสา
 4. กิตติพงษ์ สังศักดิ์
  ส่วนสูง 185 เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด
  ตำแหน่ง หัวเสา
 5. ภูวฤทธิ์ ทองไธสง
  ส่วนสูง 184 เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
  ตำแหน่ง หัวเสา
 6. ภูติดล ทากาบุตร
  ส่วนสูง 178เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ
  ตำแหน่ง หัวเสา
 7. ไพฑูรย์ พละเดช
  ส่วนสูง 186เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
  ตำแหน่ง หัวเสา
 8. วัชรินทร์ พิทักษ์
  ส่วนสูง 196 เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
  ตำแหน่ง บีหลัง
 9. พสิษฐ์ สุแก้ว
  ส่วนสูง 192 เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
  ตำแหน่ง บีหลัง
 10. จักรพันธ์ วิรุณภักดี
  ส่วนสูง 175 เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
  ตำแหน่ง บีหลัง
 11. ณรงค์ กำชุน
  ส่วนสูง 180 เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
  ตำแหน่ง ตัวเซต
 12. จักรี อุดมประเสริฐ
  ส่วนสูง 185 เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
  ตำแหน่ง ตัวเซต
 13. ภาณุวัฒน์ เวชเดช
  ส่วนสูง 184 เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
  ตำแหน่ง ตัวเซต
 14. เชิดชัย ฉิมพิภพ
  ส่วนสูง 178 เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี
  ตำแหน่ง ตัวเซต
 15. สาธิต ระโหฐาน
  ส่วนสูง 190 เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
  ตำแหน่ง บอลเร็ว
 16. ภานุพงศ์ คำภูมี
  ส่วนสูง 193 เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี
  ตำแหน่ง บอลเร็ว
 17. ชนุตย์ มะลิทอง
  ส่วนสูง 190 เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี
  ตำแหน่ง บอลเร็ว
 18. เจตนิพัทธ์ ปูรียะ
  ส่วนสูง 192 เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ
  ตำแหน่ง บอลเร็ว
 19. ณัฐพงษ์ ชาชำนาญ
  ส่วนสูง 174 เซนติเมตร
  สังกัด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
  ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ